easyMAP, het nieuwe MestAdministratie- en Prognose Pakket voor de adviessector in de veehouderij.

 

  Stap 2 : optionele registratie.
 

Belangrijk : gelieve dit eerst te lezen !

Om easyMAP te kunnen gebruiken heeft u een login nodig. De eerste persoon binnen een bedrijf die easyMAP gebruikt krijgt deze login van ons, en dit binnen de 24 uur na het invullen van onderstaand formulier. Deze persoon noemen wij de hoofdgebruiker.

Deze hoofdgebruiker kan vervolgens zelf andere gebruikers binnen het bedrijf aanmaken. Bijkomende easyMAP gebruikers binnen een bedrijf hoeven zich dus niet opnieuw te registreren, maar kunnen onmiddellijk het programma installeren en krijgen hun login van de hoofdgebruiker van het bedrijf.

Zonder een hoofdgebruiker te registreren kunt u easyMAP NIET gebruiken.

Klik hier als u reeds in het bezit bent van een login voor de hoofdgebruiker om easyMAP onmiddellijk te installeren :

Zoniet, gelieve eerst onderstaand formulier eerst in te vullen.

 Voornaam :  
 Naam:  
 E-mail adres:  
 Bedrijfsnaam:  
 BTW-nummer:  
 Straat en huisnummer     
 Postcode  
 Woonplaats  
 U bent een :  
 U gaat akkoord met onze  gebruiksvoorwaarden :
Kopieer de getallen hieronder in het veld rechts om te bewijzen dat u geen robot bent!
 

(gelieve alle velden in te vullen)

 

Kennisgeving aan de gebruiker:

Lees deze licentieovereenkomst zorgvuldig door voor u verdergaat. Door hieronder op de knop "Ik ga akkoord" te drukken stemt u ermee in dat deze licentieovereenkomst en haar gebruiksvoorwaarden bindend en afdwingbaar zijn ten opzichte van u en dezelfde gelding hebben als een geschreven overeenkomst die door u werd ondertekend.

Tengevolge van dit akkoord verkrijgt u toegang tot de "EasyMAP software" en zal u deze kunnen gebruiken.

Indien U niet instemt met de bepalingen van deze licentieovereenkomst kunt en mag u het programma niet gebruiken. Indien u de "EasyMAP software" op tastbare gegevensdragers hebt verkregen zonder dat u deze licentieovereenkomst hebt kunnen lezen en indien u niet instemt met deze overeenkomst, dient u de "EasyMAP software" binnen dertig dagen na ontvangst terug aan DLV te bezorgen.

De intellectuele eigendomsrechten in en m.b.t. de "EasyMAP software" behoren toe aan DLV Belgium cvba.

EasyMAP software licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst wordt gesloten tussen
1) DLV Belgium cvba, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Rijkelstraat 28, ingeschreven in de Kruispunt der Ondernemingen met het nummer 0457.580.078, Hierna genoemd "DLV" en
2) de gebruiker van de "EasyMAP software", hierbij "u" of "de Gebruiker" genoemd.

Artikel 1 : Definities

1.EasyMAP software: de sofware die werd ontwikkeld door DLV voor de opvolging van de mest- en wateradministratie van uw bedrijf. Elke update van de EasyMAP software wordt als onderdeel ervan beschouwd.
2.Landbouwer: de individuele landbouwer (natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon) waarvoor de EasyMAP software werd ontwikkeld;
3.Gebruiker: een (i) veevoederbedrijf, (ii) een adviserend bedrijf of (iii) een Landbouwer die gebruik wenst te maken van de EasyMAP software die het voorwerp uitmaakt van deze licentieovereenkomst.


Artikel 2 : Voorwerp

1.Onder de voorwaarden bepaald in deze licentieovereenkomst, verleent DLV aan de Gebruiker een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht tot het gebruik van de EasyMAP software. Updates van de EasyMAP software zijn automatisch in de licentie inbegrepen. De Gebruiker heeft steeds recht op de meest recente versie van de EasyMAP software.
Deze gebruikslicentie houdt geen verkoop van de EasyMAP software in, maar uitsluitend het verlenen van het recht om de EasyMAP software te gebruiken onder de hierna omschreven voorwaarden. DLV blijft eigenaar van alle intellectuele rechten in verband met de EasyMAP software.
2.DLV zal de Gebruiker een bedrijfscode, een gebruikersnaam en een bijhorend paswoord toekennen om EasyMAP te kunnen gebruiken.
3.Tot het voorwerp van deze licentieovereenkomst behoort niet: het indienen van enige aangifte voor de mest- en/of wateradministratie bij de bevoegde overheid.


Artikel 3 : Gebruiksvoorwaarden
1.De Gebruiker verbindt zich ertoe de EasyMAP software uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik. Noch de EasyMAP software, nog enig hiervan afgeleid product of nevenproduct, noch de toegekende bedrijfscode mogen worden ter beschikking gesteld, doorverhuurd, verhuurd, verdeeld of overgedragen aan een derde.
Het is de Gebruiker verboden om de EasyMAP software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, vertalen, bewerken of anderszins te veranderen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van DLV.
De Gebruiker erkent dat zijn rechten op de EasyMAP software beperkt zijn tot de in deze licentieovereenkomst gespecificeerde rechten.
2.De Gebruiker dient zich te houden aan alle wettelijke verplichtingen. De EasyMAP software mag niet worden gebruikt voor onrechtmatige of strafbare gedragingen.
De Gebruiker dient het toepasselijk dwingend recht i.v.m. de privacy en de verwerking van persoonsgegevens strikt na te leven.
DLV heeft, onverminderd haar recht op schadevergoeding en verbrekingsvergoeding, het recht om de licentie en de dienstverlening onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke toestemming tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen in geval van onrechtmatig gebruik van de EasyMAP software of schending van wettelijke verplichtingen door de Gebruiker.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte combinatie van bedrijfscode, gebruikersnaam en paswoord.


Artikel 4 : Licentievergoeding
In ruil voor de door DLV verleende licentie, betaalt de Gebruiker of de Landbouwer een licentievergoeding per Landbouwer en per productiejaar.
De licentievergoeding is exclusief BTW en enige andere taksen of heffingen die van toepassing zijn en die uitsluitend voor rekening zijn van de Gebruiker of de Landbouwer.
De vergoeding voor het gebruik van de EasyMAP software, alsook de berekeningswijze en de betalingsmodaliteiten, m.i.v. de mogelijke onderlinge verrekening ervan tussen de Gebruiker en de Landbouwer(s), zitten vervat in en staan beschreven in de EasyMAP software zelf.
De licentievergoeding is jaarlijks betaalbaar bij de aanvraag van een nieuw productiejaar. De algemene betalingsvoorwaarden van de licentievergoeding zijn eveneens opgenomen in de EasyMAP software.Artikel 5 : Garantie – Verplichtingen van DLV
1.De EasyMAP software wordt u geleverd in de staat waarin het zich bevindt (‘as is’). DLV garandeert de goede werking van de EasyMAP software, voor zover deze wordt gebruikt conform de regels van de kunst en op een uitrusting die voldoet aan de vereisten gesteld. Dit betekent niet dat DLV garandeert dat de EasyMAP software vrij is van kleine defecten, die inherent zijn aan het gebruik van de software, maar geen afbreuk doen aan de goede werking ervan.
DLV zal een normale inspanning doen om de toegang tot de EasyMAP software te verzekeren.
DLV zal een normale inspanning doen om de gegevens die via de EasyMAP software zijn opgeslagen te bewaren en te beveiligen.
DLV zal een normale inspanning doen om de gegevens die via de EasyMAP software zijn opgeslagen te beschermen bij het opzetten van de account, het uitvoeren van een update van de account of enige andere handeling die DLV stelt of zou stellen met betrekking tot de account van de Gebruiker.
2.De garanties onder artikel 5.1 gelden in ieder geval niet indien:
(a) de Gebruiker nalaat de geldende instructies voor de bediening van de EasyMAP software op te volgen;

(b) het gebrek te wijten is aan een inaccurate gegevensinvoer door de Gebruiker of derden, in opdracht van de Gebruiker;

(c) het gebrek voortvloeit uit het gebruik van de EasyMAP software of een deel ervan door een persoon die daartoe niet voldoende gekwalificeerd, opgeleid of bevoegd is;

(d) de EasyMAP software of verwante gegevensbestanden op enig ogenblik zijn gewijzigd of gemodificeerd (met uitzondering van wijzigingen of modificaties te wijten aan het correcte gebruik van de EasyMAP software) door een persoon die hiertoe niet terdege is gemachtigd door DLV en/of zonder goedkeuring van DLV van dergelijke wijziging of modificatie.

(e) DLV ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil niet in staat is de overeenkomst uit te voeren. Als omstandigheden buiten de wil van DLV worden, zonder beperkend te zijn, o.a. bedoeld: stakingen, overstromingen, storingen van het telefoonnet van de betrokken telefoonmaatschappijen, het niet naleven van contractuele verbintenissen van derde partijen noodzakelijk voor het functioneren van de EasyMAP software zonder dat deze niet-naleving te wijten is aan DLV, storingen met de verbindingen met het internet, uitval van elektriciteit en andere feiten die buiten de macht van DLV liggen

3.DLV garandeert dat ze het recht heeft een licentie te verlenen op de EasyMAP software onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, en dat ze geen kennis heeft van enige vordering in hoofde van een derde dat het gebruik van de EasyMAP software een inbreuk vormt op enig octrooi- of auteursrecht van een dergelijke derde. Indien met gerechtelijke stappen wordt gedreigd of indien die ondernomen worden tegen de Gebruiker met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van DLV, met inbegrip van auteursrechten, octrooirechten of soortgelijke rechten op de EasyMAP software, verbindt de Gebruiker zich er toe om DLV hiervan onverwijld op de hoogte te brengen en DLV de toestemming te geven in dergelijke procedure tussen te komen.
DLV heeft het recht om, op eigen kosten, de EasyMAP software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te modificeren of te wissen om een dergelijke inbreuk op het auteursrecht, octrooirecht of wederrechtelijke toe-eigening te vermijden, waarbij DLV in de mate van het mogelijke zal vermijden de functionaliteit of prestatie van de EasyMAP software te beperken.Artikel 6 : Aansprakelijkheid
1.De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de correcte toepassing van de EasyMAP software. DLV treft derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de Gebruiker of een derde de gebruiksrichtlijnen van DLV niet naleeft.
Indien de Gebruiker gegevens die via de EasyMAP software werden opgeslagen, verwijdert, is DLV hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.
DLV is niet aansprakelijk voor beweerde non-conformiteit van de EasyMAP software met de vigerende wetgeving.
2.DLV is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan een fout of nalatigheid in hoofde van de Gebruiker of een derde in opdracht van de Gebruiker. DLV is evenmin aansprakelijk voor enige indirecte schade.
DLV is niet verantwoordelijk voor de indiening van de aangifte door de gebruiker bij enige overheid, noch voor de inhoud van deze aangifte of de gevolgen die de overheid verbindt aan de aangifte.
3.De Gebruiker verbindt zich er toe DLV te vrijwaren voor en volledig schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die DLV oploopt door foutieve handelingen van de Gebruiker, o.m. ten gevolge van het niet-naleven van de richtlijnen, concepten, specificaties of instructies van DLV.


Artikel 7 : Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid
1.De naam EasyMAP en het EasyMAP logo mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van DLV op geen enkele manier gebruikt worden door de Gebruiker of door derden, noch voor commerciële, noch voor andere doeleinden.
Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de EasyMAP software, inclusief aanpassingen en wijzigingen, behoren toe aan DLV en blijven eigendom van DLV.
2.De Gebruiker verbindt zich ertoe om de belangen van DLV en de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, op de EasyMAP software, en eventuele aanpassingen en wijzigingen ervan, te allen tijde te respecteren.
De Gebruiker stemt er mee in om geen informatie of gegevens die aan hem werden meegedeeld, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling of visueel, of die door hem op enige andere wijze werden verworven in verband met de EasyMAP software, aan derden bekend te maken of in eigen voordeel of in het voordeel van anderen te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DLV, behoudens indien deze informatie of gegevens al algemeen bekend zijn zonder toedoen van de Gebruiker.
De Gebruiker verbindt zich er toe niet te pogen de broncode of de ten grondslag liggende ideeën of algoritmen of bestandsopmaken of programmeer- of interoperabiliteitsinterfaces van de EasyMAP software of van enige bestanden vervat of gegenereerd met behulp van de EasyMAP software uit elkaar te halen, te ontmantelen, te decompileren of op enige andere wijze de ontcijferen of te reconstrueren of te ontdekken, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. Schending van deze alinea door de Gebruiker geeft automatisch en van rechtswege aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding aan minimaal EUR 50.000 per vastgestelde inbreuk aan DLV, onverminderd het recht van DLV om haar werkelijk geleden grotere schade te bewijzen.
Partijen zijn behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop de Gebruiker gebruik kan maken van de EasyMAP software volgt dat DLV op geen enkele wijze gegevens commercieel bekend zal maken doch slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van de Gebruiker en/of Landbouwer en diens niet openbare – bij DLV opgeslagen – gegevensbestanden.
DLV zal, als goed houder van informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien de Gebruiker en/of de Landbouwer de daartoe strekkende toestemming heeft gegeven of in geval van noodzakelijkheid in het uitzonderlijk geval van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen, waarbij DLV bij overheidsbevel gedwongen wordt gegevens waarover zij beschikt mee te delen aan de speurders. Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de loutere verschaffing van specifieke en relevante informatie. Elke andere informatie blijft daarbij conform de bepalingen van dit artikel geheim.
3.DLV verplicht zich er toe de persoonlijke gegevens en coördinaten van de personen op de lijsten die de Gebruiker beheert via EasyMAP software niet bekend te maken aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker en/of Landbouwer.
DLV is wel bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de Gebruiker voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage en aansluitingen, alsmede voor een goed beheer en een goede exploitatie, waarbij DLV deze gegevensbestanden evenwel niet zal aanwenden voor enige commerciële werking.


Artikel 8 : Duur, desactivatie en beëindiging
1.De overeenkomst gaat in op het moment van uw akkoord met deze overeenkomst. Zij wordt aangegaan voor een bepaalde duur van één productiejaar, van zodra er door de Gebruiker aangifte voor een productiejaar wordt gedaan via de EasyMAP software. Zij zal vervolgens jaarlijks stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode van één jaar, tenzij de gebruiker schriftelijk en voorafgaandelijk heeft meegedeeld de licentieovereenkomst te willen beëindigen.
2.Elk der partijen is gerechtigd om deze licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij ernstig tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit deze licentieovereenkomst.
3.Onverminderd haar recht op schadevergoeding is DLV in geval van niet-betaling van een bepaalde landbouweraccount op één enkele vervaldag gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst, de EasyMAP software voor het betrokken productiejaar van de niet-betaalde landbouweraccount te desactiveren.
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is DLV bij de niet-naleving van een contractuele verplichting door de Gebruiker bovendien gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst, deze licentieovereenkomst automatisch te ontbinden, minstens op te schorten, en de EasyMAP software te desactiveren.
4.Bij beëindiging van de licentieovereenkomst zullen de aan de Gebruiker toegekende bedrijfscode, gebruikersnaam en bijhorend paswoord geen toegang meer geven tot de EasyMAP software.
Alle gegevens die via de EasyMAP software werden opgeslagen op de server van DLV, zullen door DLV worden afgesloten of tenietgedaan na het einde van de overeenkomst. DLV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het opheffen van deze gegevens.


Artikel 9 : Algemene bepalingen
1.Deze licentieovereenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Voor de geschillen die voortvloeien uit de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze licentieovereenkomst, zijn de Rechtbanken van Hasselt (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat DLV gerechtigd blijft om een eventueel geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Gebruiker.
2.Indien één of meerdere bepalingen van deze licentieovereenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig, onafdwingbaar of nietig worden verklaard, wordt hierdoor de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze licentieovereenkomst niet aangetast. De partijen verbinden zich ertoe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van deze licentieovereenkomst.
3.Indien DLV niet dadelijk optreedt tegen een mogelijke schending van een bepaling van deze licentieovereenkomst in hoofde van de Gebruiker kan dit in geen geval worden begrepen als een definitieve verklaring van afstand van het recht van DLV jegens de Gebruiker.
4.De Gebruiker verbindt er zich toe zijn rechten of verplichtingen in het kader van deze licentieovereenkomst, noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DLV.
5.Om rechtsgeldig te zijn moeten aanvullingen op of wijzigingen aan deze licentieovereenkomst schriftelijk en rechtsgeldig zijn opgemaakt door de bevoegde vertegenwoordigers van de partijen.